Programma

De Nationale Watertechnologie Week 2019 (NWTW) vindt plaats van 19 tot en met 21 maart 2019 in Evenementenhal Gorinchem. De Nationale Watertechnologieweek vindt gelijktijdig plaats met Aqua Nederland Vakbeurs 2019. Het programma van de NWTW bestaat uit korte interactieve lezingen en workshops die gedurende de beursdagen plaatsvinden.


Is water nog wel zo veilig?

De drinkwatersector is continu op zoek naar nieuwe oplossingen om aan de zuiveringsnorm te voldoen. In de eerste plaats via nieuwe zuiveringstechnieken, maar ook door monitoring en analyses. Hoe kunnen sensoriek, remote monitoring en data oplossingen de levensduur van de kapitaalgoederen verlengen en onderhoud voorspelbaarder maken? Toenemende grilligheid van het klimaat leidt tot meer wateroverlast én toenemende droogte. Hoe beïnvloedt dit de waterkwaliteit en hoe kunnen we de waterkwaliteit in Nederland verbeteren?


Registreren voor de lezingen kan hier.

10:30 - 12:00

Ochtendprogramma: info volgt

12:00 – 13:00

12:00 Netwerklunch op de Aqualounge 12:30 Pitches Innovatiestraat Aqualounge

13:00 - 14:00

Guided Tour: info volgt

14:30 - 16.00

Van 14:30 uur tot 16:00 uur zijn er drie lezingen. Elke lezing duurt 20 minuten. Hieronder staan de onderwerpen. Selecteer het onderwerp voor meer informatie.

Rioolwater: de Spiegel van de samenleving

Rioolwaterepidemiologie is in tien jaar uitgegroeid tot een volwassen kennisgebied. Door het verzamelen van gegevens over menselijke consumptie en gebruik van middelen via chemische analyses van restanten of omzettingsproducten van die middelen in het rioolwater.

Inmiddels is deze methodologie verder ontwikkeld en kent nu ook forensische, volksgezondheids- en antidopingtoepassingen. Ook kan er bijvoorbeeld een beeld mee verkregen worden van alcohol-, zoetstof- of koffieconsumptie of de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Aan de hand van voorbeelden laten we zien wat dit voor informatie kan opleveren en wat hiermee gedaan worden.


De spreker

Erik Emke is onderzoeker in het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Erik heeft 25 jaar ervaring in het onderzoek, ontwikkeling en implementatie van nieuwe analytische technieken voor de detectie van microverontreinigingen in de watercyclus.

Samen het hoofd én het drinkwater koel houden

Het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN moet anticiperen op de effecten van klimaatverandering voor de drinkwatervoorziening. PWN’s belangrijkste drinkwaterbron van PWN is het IJsselmeer. Bij alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater, dus ook bij PWN, staat de waterkwaliteit onder druk als gevolg van klimaatverandering. Dat vraagt om maatregelen.

Daarnaast heeft de klimaatverandering impact op het leidingnet. Als PWN en andere partijen in de openbare ruimte nu niet in actie komen, zijn de gevolgen groot. We krijgen dan te maken met meer leidingbreuken, meer kookadviezen en meer groei van micro-organismen waaronder legionella door water dat warmer wordt dan 25 graden. De sleutel hier is ‘samenwerking’. Alleen door samen met gemeenten, energienetwerkbedrijven, waterschappen en woningbouwverenigingen de handen ineen te slaan, kunnen we het verschil maken en effectieve en kostenefficiënte maatregelen treffen.


De spreker

Joke Cuperus is een Verandermanager met veel leidinggevende en bestuurlijke ervaring. Zij voelt zich het meest thuis op plekken waar beleid en uitvoering samenkomen en kan prima opereren in een politiek bestuurlijke omgeving. Verbindend en resultaatgericht met als drijfveer continue verbeteren. Sinds 1 november 2015 is Joke Cuperus algemeen directeur van PWN en sinds mei 2018 CEO van de dochteronderneming PWNT.

PWN levert drinkwater aan ruim 780.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Anderhalf miljoen klanten gebru​iken jaarlijks zo’n 106 miljard ​liter drinkwater. PWN zuivert oppervlaktewater tot drinkwater, in Andijk, Heemskerk en in het duingebied. ​De Noord-Hollandse duinen zijn onmisbaar in de drinkwatervoorziening. PWN zorgt er als duinbeheerder voor dat de duinen gezond blijven en dat we zuinig zijn op de rijkdom aan flora en fauna in het duin. 25% van al het water van PWN wordt gezuiverd in de Noord-Hollandse duinen. Bovendien dienen de duinen als reservebron.

Legionella in en uit de zuivering

Besmettingen met Legionella lijken steeds vaker terug te leiden naar biologische waterzuiveringen. Het lijkt erop dat er onvoldoende bekendheid is met het voorkomen van Legionella in deze installaties en de mogelijkheid dat hieruit ziekteverwekkers naar de omgeving verspreid kunnen worden. Ook kunnen zich risico’s voordoen wanneer water uit zuiveringsinstallaties hergebruikt wordt in andere processen.

In deze presentatie wordt ingegaan op de aanwezigheid van Legionella in verschillende (deel)processen van de waterzuiveringsinstallaties, en worden enkele voorbeelden gegeven van besmettingen die hieruit hebben kunnen plaatsvinden. Aan de hand hiervan zullen voorbeelden gegeven worden van maatregelen die getroffen kunnen worden om besmettingsrisico’s te beheersen.


De spreker

Anthony Verschoor werkt als onderzoeker bij het team Microbiologische Waterkwaliteit en Gezondheid van KWR. 

16:00 - 17:00

Netwerkborrel op Aqualounge


Technologie van de toekomst vergt geen onderhoud

Maintenance is tegenwoordig een hot topic. Is onderhoud een zorg voor later?

Registreren voor de lezingen kan hier.

10:30 -12:00

Van 10:30 uur tot 12:00 uur zijn er drie lezingen. Elke lezing duurt 20 minuten. Hieronder staan de onderwerpen. Selecteer het onderwerp voor meer informatie.

Slimme conditiemonitoring op basis van kunstmatige intelligentie en IoT-sensoren

Falende pompen en elektromotoren brengen risico’s met zich mee op gebied van milieu, veiligheid en kosten. De inspectie van dergelijke productiemiddelen is kostbaar en tijdrovend. Er is daarom behoefte aan een systeem dat betrouwbaar de conditie van assets bepaalt en waarschuwt bij naderend falen, zodat onderhoud kan worden ingepland voordat pompen uitvallen.


De sprekers

Simon Jagers – Semiotic Labs

Richard Nijenhuis – Vitens

 

 

Inspectie 2.0 | Samen naar 100% voorspelbaarheid op elk moment

Brabant Water en Acquaint hebben gezamenlijk een nieuw concept ontwikkeld voor conditiebepaling en levenduurvoorspelling van drinkwaterleidingen. Het concept is een unieke samenhang tussen innovatie inspectietechnieken, een unieke toepassing, data science en gezond verstand!


De sprekers

     Roel Diemel Senior Adviseur | Brabant Water

Rudy Dijkstra (CEO | Acquaint

i-MONITORING van afvalwater bij bedrijven reduceert kosten en geeft inzicht in de bedrijfsvoering

Met online meting is het tegenwoordig mogelijk om de samenstelling van industrieel afvalwater betrouwbaar en stabiel te meten. Hierdoor kunnen bedrijven de bedrijfsvoering verbeteren en daarnaast vaak veel geld besparen bij het zuiveren van hun afvalwater.

Ook is het tegenwoordig mogelijk om via on-line meting van het afvalwater uit de fabriek verlies van producten inzichtelijk te maken. Op basis van enkele voorbeelden zal worden toegelicht hoe dit werkt, hoe het zuiveringsproces hierop gestuurd kan worden, hoe productieverliezen inzichtelijk gemaakt kunnen worden en zo kostenbesparing mogelijk is.


De spreker

M.Sc. Wilbert Menkveld

De heer Menkveld heeft ruim 20 jaar ervaring met ontwerp en optimalisatie van industriële waterbehandelingsinstallaties. Bij Nijhuis is hij als manager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe en optimaliseren van bestaande concepten voor het behandelen van (afvalwater) water en het terugwinnen van producten uit afvalwater. Dit met als doel om het zuiveren van afvalwater verder te optimaliseren en ook goedkoper te maken.

 

12:00 : 13:00

12:00 Netwerklunch op de Aqualounge 12:30 Pitches Innovatiestraat Aqualounge

13:00 - 14:00

Guided Tour: info volgt

14.30 - 16.00

Van 14:30 uur tot 16:00 uur zijn er drie lezingen. Elke lezing duurt 20 minuten. Hieronder staan de onderwerpen. Selecteer het onderwerp voor meer informatie.

Voorspellen, bestrijden en monitoren van algenbloei in grote wateroppervlakten

Algenbloei en de bijbehorende toxines zijn wereldwijd een groeiend probleem. De laatste 100 jaar was de chemische dosering de primaire praktijk om biomassa van algen in de meren of reservoirs direct af te breken. Echter, het gebruik van chemicaliën kan leiden tot een algehele verslechtering van de waterkwaliteit.

LG Sonic heeft een oplossing ontwikkeld om algen in grote wateroppervlakten te bestrijden zonder gebruik te maken van chemicaliën en zonder andere organismen in het meer te beïnvloeden, zoals planten, zoöplankton en vissen. Onze oplossing, genaamd MPC-Buoy, maakt gebruik van real-time monitoring van de waterkwaliteit en ultrasone technologie om algenbloei effectief te bestrijden.


De spreker

Lisa Brand is een microbioloog met jaren ervaring op het gebied van waterkwaliteit. In haar positie bij LG Sonic focust zij op de ontwikkeling van duurzame, chemicaliën vrije oplossingen voor water gerelateerde problemen met betrekking tot algenbloei en aangroei.

Lisa is ervaren als projectmanager en coördinator van door de EU gefinancierde projecten. Haar ervaring in watermanagement vormt een mix van toegepaste wetenschap en praktische ervaring in het managen van waterprojecten over de hele wereld.

 

Hoe breng je asset-gerelateerde kennis bij elkaar m.b.v. de moderne technologie?

Veel assets in de afvalwaterwereld zijn gebouwd in de jaren ’70. Voor veel waterschappen is het einde levensduur vraagstuk dan ook een actueel thema. Parallel is er ook organisatorisch veel veranderd. Waar vroeger alle belanghebbenden samen werkten op een zuivering en dus dicht op de assets zaten, zijn organisaties gefuseerd, functies gecentraliseerd en er zijn afdelingen gecreëerd. Dit alles zorgt ervoor dat de kennis over assets niet meer vanzelfsprekend wordt gedeeld en dat steeds minder kan worden vertrouwd op de kennis in de hoofden. Vaak zien we dat deze organisatietransitie onvoldoende gepaard is gegaan met een transitie in data/informatie en werkprocessen.

MaxGrip en Wonderware hebben een concept voor Asset Health Monitoring bedacht dat alle informatie van en voor belanghebbenden weer samenbrengt en een belangrijke basis kan bieden voor korte en lange termijn asset planning. Wonderware biedt een systeem platform data alle data kan samenbrengen en een dashboard; MaxGrip brengt de kennis van onderhoudsprocessen en Asset Management in en W+B brengt de proceskennis en data-analyse in. Samen met Rijnland werken we aan een Proof of Concept om alle asset-gerelateerde kennis weer samen te brengen. Graag delen we met jullie onze ontdekkingstocht.


De spreker

Arjen van Bruchem. Arjen is senior consultant Asset Management bij MaxGrip. Hij heeft zowel een technische achtergrond (Industriele Automatisering) als een bedrijfskundige achtergrond (Erasmus RSM). Deze twee kanten komen samen in de rol van Asset Management, waarin het levenscyclus denken en het verbinden van asset-gerelateerde afdelingen centraal staat. Zowel vanuit MaxGrip als vanuit zijn vorige werkgever (RoyalHaskoningDHV) heeft Arjen veel ervaring bij de Nederlandse Drink- en Afvalwaterbedrijven.

Samen met Wonderware en Witteveen+Bos voert hij op dit moment een Proof of Concept project uit bij HH Rijnland, gericht op de implementatie van een systeem voor Asset Health Monitoring.

Lisa is ervaren als projectmanager en coördinator van door de EU gefinancierde projecten. Haar ervaring in watermanagement vormt een mix van toegepaste wetenschap en praktische ervaring in het managen van waterprojecten over de hele wereld.

Lezing 6

Info volgt

16:00 - 17:00

Netwerkborrel op de Aqualounge

De stad als zelfstandig ecosysteem

Steden groeien sneller dan dat er voorzien kan worden in de vraag naar veilig en schoon drinkwater. Daarnaast zorgen verstedelijking (of urbanisatie) en de ‘verstening’ van tuinen ervoor dat er meer hemelwater via de riolen moet worden verwerkt dan waarop deze zijn berekend. Kunnen we steden blijven voorzien van voldoende water? Is duurzaamheid een wezenlijk onderdeel van het product of de dienstverlening binnen het bedrijf?

Registreren voor de lezingen kan hier.

10:30 - 12:00

Van 10:30 uur tot 12:00 uur zijn er drie lezingen. Elke lezing duurt 20 minuten. Hieronder staan de onderwerpen. Selecteer het onderwerp voor meer informatie.

De boven en ondergrond verbonden. Naar een robuuste en circulaire watervoorziening

In deze presentatie laten we zien hoe de ondergrond bijdraagt aan het opvangen van pieken, zowel teveel als te weinig water.
Nederland kent primair de focus op water veiligheid, droge voeten houden. Dit heeft ons jarenlang een stabiele en veilige leefomgeving gebracht. Bij de huidige extremen kan dit niet in stand blijven. Slimme oplossingen om overmaat af te vangen en hoog kwalitatief zoetwater te behouden is noodzakelijk.

De presentatie neemt de toehoorder mee langs alternatieven voor wateroverlast in de stad, water als middel tegen hitte stress en hoe stedelijk water past in nieuwe trends zoals Urban Farming.


De spreker

Toon Boonekamp. Werkzaam bij Arcadis sinds september 2016.
Teamleider Watertechnologie en Senioradviseur water, energie en grondstoffen.

Vertegenwoordigd Arcadis in de samenwerking Allied Waters waarin Arcadis samen met KWR technologie en methoden ontwikkeld om circulair waterbeheer mogelijk te maken. Meest bekende ontwikkellijn is COASTAR, waar naast Allied Waters ook Deltares, Provincie Zuid Holland, Drinkwaterbedrijven Dunea en Oase, Waterschappen Delfland en Rijnland en de gemeenten Westland, Den Haag en Rotterdam samenwerken.

 

Van waterzuivering naar energiecentrale en schoon water

In het Deense Aarhus heeft men een energieneutraal stroomgebied gecreëerd voor 200.000 mensen, zonder de toevoeging van externe koolstof aan de afvalwaterinstallatie of andere externe energiebronnen (zon- of windenergie).

Het is een unieke toepassing waarbij de hele waterkringloop alleen energieneutraal is geworden dankzij optimale proceskennis en procesvoering, resulterend in energiebesparing en energie geproduceerd uit huishoudelijk afvalwater. 290 Danfoss frequentieregelaars zijn op alle motoren geïnstalleerd en de sturende kracht achter deze indrukwekkende resultaten. Deze techniek heeft wereldwijde aandacht van o.a. de EU en US.


De spreker

Mads Warming is Global Director, Water & Wastewater bij Danfoss Drives A/S en Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Deense Water Technology Association
Mads heeft meer dan 25 jaar ervaring met procesoptimalisatie van watervoorzieningsfaciliteiten, waterdistributie, irrigatie en afvalwaterzuiveringsinstallaties en spreekt regelmatig op grote internationale congressen over hoe de waterindustrie energieneutraal kan worden.

Mads Warming was onder andere Vice President bij Hach Lange/Danather (analytische sensors) en Senior Director voor Danfoss High Pressure Pumps met de focus op de internationale ontzilting industrie.

.

Super local werken aan een gesloten waterkringloop

De huidige waterketen is niet bestand tegen klimaatverandering. Tijd dus voor transities. Het Super Local project heeft als doel op een schaal van 125 sociale huurwoningen in Kerkrade de waterkringloop zo volledig mogelijk te sluiten. Regenwater wordt opgevangen, gebufferd en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwaterstromen worden gescheiden, zwart water wordt vergist tot meststof en het grijze water wordt gezuiverd tot waswater.

Met dit concept wordt er door een integrale samenwerking slim een lokaal systeem met de bestaande centrale infrastructuur gecombineerd. Op deze wijze wordt wateroverlast, de drinkwaterpiek, grondstoffen schaarste en energieverbruik in de waterketen tegelijkertijd aangepakt in deze klimaat adaptieve wijk.


De spreker

Diederik van Duuren is adviseur Strategie & Innovatie bij Waterleiding Maatschappij Limburg. Daarnaast is hij PhD onderzoeker aan het International Centre for Integrated assessment and Sustainable development van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich op duurzaamheid transities in de waterketen.

In dit project wordt samengewerkt met woningcorporatie Heemwonen, Waterschapsbedrijf Limburg, Gemeente Kerkrade, KWR en het onderzoek consortium GLOCULL.

12:00 - 13:00

12:00 Netwerklunch op de Aqualounge 12:30 Pitches Innovatiestraat Aqualounge

13:00 - 14:00

Guided Tour: info volgt

14.30 - 16:00

Van 14:30 uur tot 16:00 uur zijn er drie lezingen. Elke lezing duurt 20 minuten. Hieronder staan de onderwerpen. Selecteer het onderwerp voor meer informatie.

Restwater als waterbuffer – toekomstig bestendige watervoorziening voor de glastuinbouw

De zoetwaterbeschikbaarheid in Nederland staat onder druk. Voor moderne glastuinbouw is continue beschikbaarheid van zeer hoogwaardig zoetwater echter een essentiële randvoorwaarde. Voor de tuinders van Agro- en Foodcluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord kan regenwater voor 85% de waterbehoefte invullen.

Voor aanvullend water in droge perioden konden gangbare bronnen als oppervlaktewater en grondwater echter niet worden aangesproken. Nieuw Prinsenland besloot daarom de aanvullende watervoorziening compleet anders in te vullen, door hergebruik van restwater vanuit een andere industrie. Er is een uniek collectief watersysteem gerealiseerd, waarbij restwater van de naastgelegen Suiker Unie wordt gezuiverd, ondergronds opgeslagen en via een distributiesysteem wordt geleverd in droge perioden.


De spreker

tbc Nieuw Prinsenland/KWR

Aquafarm; van zuiveren naar oogsten

Met Aquafarm zoeken we naar een nieuwe manier van afvalwater zuiveren. Met een geschakelde inzet van flora en fauna wordt het effluent schoner, willen we microverontreinigingen (zoals medicijnresten) verwijderen, broeikasgasemissie reduceren én hoogwaardige stoffen produceren. We volgen de natuur, want die doet dit al. Uitdaging voor Aquafarm om het sneller, compacter en gerichter te doen. Hiermee werken we aan een toekomstbestendige zuivering die bijdraagt aan de circulaire economie.
In deze presentatie vertellen we je meer over onze visie, het concept, waar we nu waar we nu staan met het onderzoek en over de toekomst.


De spreker

Nikki Dijkstra, ecoloog bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Urban Waterbuffer: overschot en tekort in balans

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en watertekorten door langere droogte. In het stedelijke gebied is bovengrondse ruimte om water te bergen en te infiltreren schaars. De Urban Waterbuffer is een ruimtelijk inpasbaar concept waarbij regenwater wordt opgevangen en na zuivering in de ondergrond wordt opgeslagen. Dit water kan in droge perioden worden benut voor de groenvoorziening in de stad, voor beregening van sportvelden of irrigatie van blauw/groene daken.

Het concept van de Urban Waterbuffer is toegepast in Rotterdam in de wijk Spangen. Hier wordt het regenwater wat valt op het dak van het stadion Sparta tijdelijk opgeslagen in de ondergrond, waarna het gebruikt voor beregening van de (kunst)grasmat van Sparta.


De spreker

Marcel Paalman werkt bij waterresearch instituut KWR in Nieuwegein. Hij is vooral werkzaam in het veld van de zoetwatervoorziening en waterkwaliteit en ontwikkelt nieuwe concepten die passen in een circulaire watervoorziening.
Hij zal de presentatie verzorgen met Wilrik Kok van Field Factors.

16:00 - 17:00

Netwerkborrel op Aqualounge